හිතුවක්කාරයා ගැන…

     හිතුවක්කාරයා උපන්නේ මීට අවුරුදු 25කට කලින්.  ඒත් හිතුවක්කාරයා රතු වුණේ මීට අවුරුදු 6-7කට කලින්. ගොඩාක් අය කියන්නේ හිතුවක්කාරයා රතු වුණාට පස්සේ එයාට පේන්නේ රතු පාට විතරමයි කියලා. ඒත් හිතුවක්කාරයා හිතනවා එයාට දේවල් පේන්නේ ඒවල ඇත්තම පාටින් කියලා. හිතුවක්කාරයා දන්නවා එයා වගේ රතු පාට වෙච්ච අය ඉන්නේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට සාපේක්ෂව බොහොම ටිකයි කියලා….